Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.brodita.cz

Tyto obchodní podmínky (OP) upravují vzájemná práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího, vzniklé na základě kupní smlouvy (KS), uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu www.brichopas.cz.

"Prodávající" je Marie Mrňávková, IČ 61528081.

Kontaktní údaje prodávajícího jsou
    adresa: Osvobození 876, 47114 Kamenický Šenov
    email: info@brodita.cz 
    telefon: +420 737198 688 

Prodávající NENÍ plátcem daně z přidané hodnoty.
     

UŽIVATELSKÝ ÚČET

*  Objednávání zboží je možné buď na základě registrace kupujícího nebo též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu (dále "eshop").

*  Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje, při jakékoliv jejich změně je aktualizovat a jako takové jsou prodávajícím považovány za správné.

*  Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

*  Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

*  Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

*  Webové rozhraní obchodu (dále "eshop") obsahuje informace o zboží, jeho ceně a všech souvisejících poplatcích.

*  Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v eshopu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

*  Eshop obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Platí pro zboží, doručované v rámci území České republiky a Slovenské republiky.

* Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář v eshopu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku eshopu),
 2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
 3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

*  Před zasláním objednávky má kupující možnost zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „potvrdit objednávku“. 

*  Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „email kupujícího“).

*  Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu emailu kupujícího.

 

CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

*  Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • bezhotovostně v provozovně prodávajícího na adrese Osvobození 876, Kamenický Šenov a to kartou přes platební terminál SumUp
 • bezhotovostně bankovním převodem na účet prodávajícího č. 2600974537/2010, vedený u společnosti Fio banka 

*  Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

*  V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. Zboží se považuje za uhrazené v okamžiku připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

*  Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej spolu se zbožím na adresu kupujícího, příp. v elektronické podobě na email kupujícího.

*  Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

*  Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodů. Lhůta na vrácení zboží je 14 dní od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy je třeba poslat písemně na adresu info@brodita.cz nebo na adresu provozovny Osvobození 876, Kamenický Šenov.

*  Zboží je třeba vrátit čisté a nepoškozené (z hygienických důvodů). Za toto zboží bude kupujícímu uhrazena částka ceny hračky bez nákladů za poštovné. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.

*  V případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající vrátí přijaté peněžní prostředky kupujícímu až po přijetí vráceného zboží.

Bude-li vrácené zboží vykazovat znaky poškození, je prodávající oprávněn jednostranně vzniklou škodu započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

*  V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

!!!  U zakázkového šití není možné odstoupit od kupní smlouvy  !!! 
Jedná se především o hračku na přání (hračka se jménem). Zakázkové práci věnuji zvýšený čas a péči, často i materiálu. Odstoupení od kupní smlouvy je možné pouze z důvodu prokazatelných výrobních vad na výrobku.

 

PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

Způsob dopravy (výši poštovného) kupující označí před dokončením závazné objednávky. Pokud váha a velikost objednaného zboží převyšuje vybranou částku, vyhrazuje si prodávající právo na úpravu ceny poštovného podle skutečných nákladů, tj. zvýšit či snížit cenu poštovného.

*  Zboží je expedováno až po uhrazení objednávky připsáním platby na účet prodávajícího.

*  Zboží je odesláno bez zbytečných prodlev. Prodávající je zároveň výrobce produktů a vyhrazuje si tak právo na prodlevu v expedici z vážných rodinných nebo pracovních důvodů (nemoci, pracovní vytížení).

Nejzazší termín expedice je 7 kalendářních dní od uhrazení platby kupujícím.

*  V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

*  V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Pokud se z důvodu nevyzvednuté zásilky a vrácení zboží poštovním doručovatelem zpět na adresu prodávajícího rozhodne kupující odstoupit od kupní smlouvy, bude mu vrácena cena za zboží, nikoliv náklady za poštovné.

*  Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

EXPRESNÍ DODÁNÍ

Dodání zásilky do druhého dne od uzavření kupní smlouvy není možné: prodávající je zároveň výrobce v malé rodinné dílně a nedisponuje časovou flexibilitou a velkoskladem.

Prodávající negarantuje dobu dodání poštovních dopravců! Dojde-li ke zdržení v dodání zboží, nevzniká kupujícímu nárok na odstoupení od kupní smlouvy.

 

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ / REKLAMACE

*  Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly nebo které prodávající popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.


*  Předchozí ustanovení se nevztahují = NELZE REKLAMOVAT:

 • zboží, prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
 • na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,
 • na vady vzniklé špatnou údržbou (praní při vysokých teplotách, než je doporučeno, žehlení materiálů, které nelze žehlit
 • na vady vzniklé neodborným a neurvalým používáním 
 • vyplývá-li to z povahy zboží: seprání látky, drobné nopky na tkanině, mačkavý efekt  = jde o vlastnost materiálu, kterou výrobce neovlivní, je pro daný materiál přirozená

*  Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny nebo na emailu brichopas@seznam.cz.

 

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů:

 • jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a další, které uvede (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

11. Doručování

11.1. Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno. 

11.2. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné. 

11.3. Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího. 

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 

Kontaktní údaje prodávajícího:

adresa pro doručování : Osvobození 876, 47117 Kamenický Šenov

adresa elektronické pošty : info@brodita.cz

telefon mobil : +420 737 198 688

 

V Kamenickém Šenově dne 1.ledna 2020

 

Zpět do obchodu